ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ИСТОРИСКИ СТРИП


 • „Стрип, креативни индустрии“, Арт Република бр. 6, [јуни-јули] 2006.
 • Богданов, Дарко (2016), „Збор, два за едно списание за стрип“, Македонска ризница бр. 45, мај, стр. 12–13, <https://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_45>
 • Василева, Јагода (2020), Кој е авторот на најстариот стрип создаден на македонски тло? – интервју со Александар Стеванов, 19 октомври, <https://patem.mk /2020/10/19/кој-е-авторот-на-најстариот-стрип-созд/> [20 јануари 2021].
 • Zupan, Zdravko (2007), Vek stripa u Srbiji, Pančevo: Kulturni centar, Galerija suvremene umetnosti.
 • Kladušan, Jurica (2010), Nikad robom, 19 avgust, <https://www.stripovi.com/enciklopedija/izdavaci-edicije/nikad-robom/246/> [19 februar 2022].
 • Костовска, М. (1998) „Со Иван Пешев, авторот на првиот македонски стрип – албум: Астерикс, варди се!“, 11 декември, M Express, стр. 66–68.
 • Костовски, Атанас (2014), „70 години од првиот број на „Млад борец“: Заборавен јубилеј“, 22 март МКД.мк, <https://www.mkd.mk/kolumni/70-godini-od-prviot-broj-na-mlad-borec-zaboraven-jubilej>
 • McCloud, Scott (1994), Understanding Comics: The Invisible Art, New York: Harper Collins & Kitchen Sink Press.
 • Османли, Томислав (2002), Стрип – запис со човечки лик: Антропоморфизмот на стрипот: Од развојот на медиумот до актуелната идеологија и типологија на „деветтата уметност“, второ дополнето издание, Скопје: Култура.
 • Османли, Томислав (2020), „Предговор: Минуциозна посвета кон пионерот на стрипот во Македонија“, во А[лександар]. Стеванов, Жељко Книвалд: Белешки од потрагата по авторот на првиот стрип создаден во Македонија = Željko Kniewald: Notes from the quest for the author of the first comic created in Macedonia, Штип, стр. 7–10.
 • Османли, Томислав (2021), Стрип – деветтата уметност: Запис со човечки лик (антропоморфизмот на стрипот): Од развојот на медиумот до актуелната идеологија и типографија на „деветтата уметност“, Скопје: Бегемот.
 • Стеванов, Александар (2013), во соработка со Ничевска, Весна, „Македонскиот стрип денес“, Македонска Ризница бр. 13, 2 август, стр. 6–19, <https://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_13>
 • „Режисерот Дарко Митревски го претстави сценариото за филмот ’Аферата Мис Стон‘“, Канал 5, 14 септември 2014 <https://kanal5.com.mk/rezhiserot-darko-mitrevski-go-pretstavi-scenarioto-za-filmot-aferata-mis-ston/a214161>
 • Ристовски, Блаже (ур.) (2009a), Македонска енциклопедија, том 1, А – Љ, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите.
 • Ристовски, Блаже (ур.) (2009b), Македонска енциклопедија, том 2, М – Ш, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите.
 • Стеванов, Александар (2015), „Игор Јовчевски, стрип-автор и илустратор“, Македонска ризница бр. 38, август, стр. 18–32,
 • Стеванов, Александар (2016), „Си беше еднаш ’Макстрип‘“, Стрип Креатор бр. 24, јули, стр. 41–44.
 • Стеванов, Александар (2017a), „Досие: Илустриран Забавник“, Стрип Креатор бр. 26, стр. 40–42.
 • Стеванов, Александар (2017b), „Кратка историја на женскиот стрип во Македонија“, Стрип Креатор бр. 25, април, стр. 34–39.
 • Стеванов, Александар (2017c), „По трагите на првиот македонски стрип“, Стрип Алманах бр. 3, стр. 26–29.
 • Стеванов, Александар (2018), во соработка со Богданов, Дарко, Гачев, Сашо, Македонскиот стрип во изданијата на новосадски „Дневник“, Штип.
 • Стеванов, Александар (2019a), Визуелна хроника на македонскиот стрип: 1990 – 1999, Велес: Стрип центар на Македонија – Велес.
 • Стеванов, Александар (2019b), „Миле Топуз, доајен на македонскиот стрип“, Стрип Креатор бр. 29, април, стр. 23–27.
 • Стеванов, Александар (2019c), „Нултата година на југословенскиот стрип“, Стрип Креатор бр. 30, мај, стр. 8–14.
 • Стеванов, Александар (2020a), „Апотеоза на современиот македонски стрип“, Стрип Алманах бр. 4, мај, стр. 41–44.
 • Стеванов, Александар (2020b), Визуелна хроника на македонскиот стрип: 2000 – 2007, Велес: Стрип центар на Македонија – Велес.
 • Стеванов, А[лександар]. (2020c), Жељко Книвалд: Белешки од потрагата по авторот на првиот стрип создаден во Македонија = Željko Kniewald: Notes from the quest for the author of the first comic created in Macedonia, Штип.
 • Стеванов, Александар (2020d), „’Ж‘ за Желимир Книвалд“, Стрип Алманах бр. 4, стр. 20–24.
 • Стеванов, Александар (2020e), „Чиста деветка за една ’Деветка‘“, Деветка бр. 5, пролет, стр. 38–42.
 • Stevanov, Aleksandar (2021a), A Story about the Physician, the Poet and the Comics Pioneer = Приказна за лекарот, поетот и стрип-пионерот, Штип.
 • Стеванов, Александар (2021b), Визуелна хроника на македонскиот стрип: 2008 – 2011, Штип.
 • Стеванов, Александар (2021c), „Поговор кон книгата ’Стрип – деветтата уметност‘: Импресивна студија за уметноста на стрипот“, во Томислав Османли, Стрип – деветтата уметност: Запис со човечки лик (антропоморфизмот на стрипот): Од развојот на медиумот до актуелната идеологија и типографија на „деветтата уметност“, Скопје: Бегемот, стр 342–344.
 • Стеванов, Александар (2021d), „Жељко Книвалд: Сто години од раѓањето на родоначалникот на стрипот во Македонија“, Современост бр. 1–2, год. 76 (70), стр. 255–259.
 • Stevanov, Aleksandar (2021e), „Čista devetka za jednu ’Devetku’”, Strip Presing br. 21, str. 45–46.
 • Стеванов, Александар (2022a), Визуелна хроника на македонскиот стрип: 2012 – 2015, Штип.
 • Стеванов, Александар (2022b), Плави вјесник, 9-тата уметност и земјата каде што сонцето вечно сјае, Штип.
 • Tamburić, Živojin, Zupan, Zdravko, Stefanović, Zoran (2011), Stripovi koje smo voleli: Izbor stripova i stvaralaca sa prostora bivše Jugoslavije u XX veku = The Comics We Loved: Selection of 20th Century Comics and Creators from the Region of Former Yugoslavia, Beograd: Omnibus.
 • Temkov-Temnik, Nikola (2015), „’Vojdan’ (Dime Ivanov Dimano; “Strip Kvadrat”, 2014) Remek delo makedonskog stripa”, Strip pressing br. 16, jun, str. 59.
 • Трајков, Ване (2007), „Македонски стрип списанија“, Стрип Креатор бр. 7, септември, стр. 4–10.
 • Трајков, Ване (2016), Македонскиот стрип во едицијата Никад робом, Велес: Стрип центар на Македонија – Велес.
 • [Трајков, Ване] (2021), „Стрип центарот помеѓу два салона“, 18-ти Меѓународен салон на стрип Велес: Стрип колонија Велес 2021, Велес: Стрип центар на Македонија – Велес, стр. 4–6.
 • Трајков, Ване (необјавена), Стрипот во „Наш свет“ со посебен осврт кон македонскиот стрип: 1960 – 1964.